Amateur Profi
Salat Salat
Kalb Kalb

Amateur, Kalb: Bitte ein Salat-Rezept auswählen:
Bauern-Salat, Kartoffeln, Speck, Pilze, Kalb-Wurst-Salat Kalb-Briesperlen und Kartoffel-Salat mit Gurke
Lauwarmer Kartoffel-Gurken-Salat mit einem Mini-Schnitzel